1. Homepage
  2. -
  3. Sollers Consulting sponsorem Guidewire Software...
Sollers Consulting sponsorem Guidewire Software Connections Conference 2019
sie 11, 2019 Connections, Event , Wydarzenia , Wydarzenia

Jesieni¹ zesz³ego roku zespó³ Sollers Consulting tradycyjnie uczestniczy³ w Guidewire Connections jako Sponsoring Partner. By³a to pierwsza edycja z udzia³em Mike’a Rosenbauma w roli CEO Guidewire. Udzia³ w Connections to nie tylko doskona³a okazja do spotkañ z naszymi Klientami i Partnerami, ale równie¿ do udzia³u w wielu inspiruj¹cych sesjach. Niezwykle fascynuj¹ca by³a relacja Aleksa Honnolda, profesjonalnego alpinisty, o iloœci przygotowañ i zaanga¿owania potrzebnego do wspinaczki na formacjê skaln¹ El Capitan bez sprzêtu zabezpieczaj¹cego. Guy Kawasaki, by³y Chief Evangelist w Apple, zainspirowa³ nas, ¿eby przyjrzeæ siê bli¿ej lekcjom przedsiêbiorczoœci Steve’a Jobsa. Poza wyst¹pieniami, które by³y czêœci¹ programu wydarzenia, mieliœmy wiele okazji do rozmów z ubezpieczycielami, kolegami z Guidewire i pras¹. Dziêkujemy Guidewire za zorganizowanie, po raz kolejny, tak wspania³ego wydarzenia. Z niecierpliwoœci¹ wyczekujemy nastêpnych edycji.