1. Homepage
  2. -
  3. Insights
  4. -
  5. Sollers Consulting sponsorem Guidewire Software...
Sollers Consulting sponsorem Guidewire Software Connections Conference 2018
lis 08, 2019 Connections, Event , News , Wydarzenia

Oko³o 2000 specjalistów z bran¿y ubezpieczeniowej z ca³ego œwiata spotka³o siê na dorocznej konferencji Connections organizowanej przez Guidewire Software, ¿eby przedyskutowaæ korzyœci i wyzwania, zwi¹zane z cyfryzacj¹, a tak¿e inne bie¿¹ce trendy. Sollers Consulting, jest jednym z wiod¹cych dostawców us³ug firmy Guidewire oraz jej autoryzowanym konsultantem. Organizowana przez Guidewire konferencja Connections pe³ni rolê forum wymiany doœwiadczeñ.