1. Homepage
  2. -
  3. Insights
  4. -
  5. Sollers Consulting w gronie laureatów...
Sollers Consulting w gronie laureatów Nagrody Gospodarczej Prezydenta miasta Lublina
lis 26, 2019 Sollers, Wyróżnienie , News , News

Sollers zosta³ wyró¿niony w pi¹tek 22 listopada za obecnoœæ na rynku globalnym, budowanie wartoœci marki zarówno na rynku macierzystym jak i za granic¹, wspó³pracê z lubelskimi uczelniami oraz lokalne zaanga¿owanie w akcje z zakresu spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu. Nagrodê odebra³ w imieniu firmy Jaros³aw Bucoñ, Senior Manager w Sollers Consulting.

Sollers Consulting jest obecny w Lublinie od 2013 r. W nowym lubelskim biurze pracuje ponad 1/6 za³ogi firmy. Od samego pocz¹tku Sollers anga¿uje siê w lokalne projekty i rozwój gospodarczy miasta.