1. Homepage
 2. -
 3. Recruitment Portal Terms of Use

Regulamin korzystania z portalu

rekrutacyjnego Sollers Consulting

 

Regulamin korzystania z portalu

rekrutacyjnego Sollers Consulting

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU REKRUTACYJNEGO SOLLERS CONSULTING

 

I. WPROWADZENIE

1. Warunki użytkowania wymienione poniżej regulują stosunek użytkowania między Tobą a dostawcą, a także dostęp do Portalu i korzystanie z niego.
2. Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej www.sollers.eu przed zawarciem umowy, w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługujesz.
3. Rozpoczęcie przez Ciebie korzystania z portalu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. Przesłanie danych wymaga Twojej wyraźnej akceptacji Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu aplikacyjnym.
4. Dane osobowe przekazywane w innych witrynach Sollers będą wykorzystywane zgodnie z naszą ogólną Polityką prywatności online, dostępną pod adresem https://sollers.eu/pl/privacy-policy/ oraz pod adresem https://sollers.eu/pl/recruitment-privacy-policy/.

 

II. CEL PORTALU

1. Portal to narzędzie, które pozwoli Ci:

 • uczestniczyć w bieżących i przyszłych rekrutacjach podmiotów Sollers Consulting
 • dostarczyć swoje CV, a także inne dokumenty, które Twoim zdaniem mogą być istotne podczas procesu rekrutacji
 • otrzymywać informacje o procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sollers Consulting i podmiotów Sollers Consulting na wskazany przez Ciebie adres e-mail

 

III. INFORMACJE NA TEMAT DOSTAWCY PORTALU

1. Jako narzędzie, Portal jest dostarczany przez:

Sollers Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000191247

2. Rekrutacje prowadzone są przez:

 • Sollers Consulting Sp. z o.o. – dla ofert pracy w Polsce
 • Sollers Consulting K.K. – dla ofert pracy w Japonii
 • Sollers Consulting GmbH – dla ofert pracy w Niemczech
 • Sollers Consulting SAS – dla ofert pracy we Francji
 • Sollers Consulting LLC – dla ofert pracy w Stanach Zjednoczonych
 • Sollers Consulting Information Technology SL - dla ofert pracy w Hiszpanii

 

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE PORTALU

1. Dostęp do portalu można uzyskać w następujący sposób:

 • Urządzenie komputerowe z dostępem do Internetu
 • Urządzenie mobilne z dostępem do Internetu

2. Portal obsługuje następujące wersje przeglądarek:

 • Mozilla Firefox - wersja 39.0 i nowsze
 • Google Chrome - wersja 51 i nowsze
 • Safari - wersja 10 i nowsze
 • Internet Explorer - 11 i nowsze wersje

 

V. ZAWARTOŚĆ PRZEKAZANA PRZEZ PORTAL

1. Dostarczanie szkodliwego kodu, tj. złośliwych plików, skryptów, wirusów, koni trojańskich, zegarów, liczników, blokad lub innych, które mogą (1) umożliwić nieautoryzowany dostęp do dowolnego systemu komputerowego lub aplikacji lub uniemożliwić dostęp do nich; (2) powodować uszkodzenia, uszkodzenia lub utraty informacji w dowolnym systemie komputerowym lub aplikacji; (3) negatywnie wpłynąć na markę lub reputację dostawcy portalu; (4) uszkodzić aplikację lub system komputerowy w jakikolwiek inny sposób - jest surowo zabronione.

2. Dostarczanie niezgodnych z prawem treści za pośrednictwem portalu jest surowo zabronione.

 

VI. DOSTĘP I KORZYSTANIE Z PORTALU

1. Dostęp do portalu i korzystanie z niego jest bezpłatne.

2. Akceptując Regulamin korzystania z portalu, użytkownik oświadczasz:

 • Jesteś pełnoletni
 • Jesteś uprawniony do wyrażenia zgody na warunki korzystania z portalu
 • Nie podajesz danych, które naruszają prawa osób trzecich
 • Podane przez Ciebie dane są kompletne i nie wprowadzają w błąd

3. Jesteś uprawniony do bieżącego monitorowania z konta adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji.

4. Niniejszy Regulamin korzystania z portalu obowiązuje przez czas nieokreślony. Zmiany w jego postanowieniach zostaną przekazane z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

5. Jeśli z powodu prac konserwacyjnych lub modyfikacji w portalu dostawca tymczasowo przestanie zapewniać do niego dostęp, zostaniesz o tym powiadomiony co najmniej 3 dni wcześniej.

6. Dostawca wykorzystuje oprogramowanie lub dane niebędące składnikiem treści usług świadczonych drogą elektroniczną, wprowadzanych przez dostawcę do systemu teleinformatycznego, którym się posługujesz, w postaci plików typu cookie wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z przesyłaniem danych, a w szczególności w celu:
1) utrzymania sesji;
2) dostosowania usług dostawcy do Twoich potrzeb;
3) tworzenia statystyk oglądalności portalu.

 

VII. TWOJE PRAWA

1. W dowolnym momencie możesz zmienić i edytować dostarczone przez siebie dane, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] .
2. Możesz zrezygnować z korzystania z portalu w dowolnym momencie, usuwając swoje konto z portalu, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] z żądaniem usunięcia konta Użytkownika z Portalu.

VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI DOSTAWCY

1. Dostawca portalu ma prawo:

 • usunąć konta użytkowników, w szczególności jeśli okaże się, że użytkownik nie przestrzega postanowień niniejszych warunków Regulaminu korzystania z portalu;
 • modyfikować funkcjonalności portalu, w tym zaprzestać udostępniania niektórych jego części;
 • wypowiedzieć niniejsze warunki korzystania bez podania przyczyny w dowolnym momencie z 7-dniowym wyprzedzeniem wysłanym na adres e-mail wskazany przez Ciebie w momencie rejestracji.
 • odmówić utworzenia konta, jeśli jego zdaniem dostarczone dane są nielegalne, niemoralne, jeżeli naruszają prawa osób trzecich i naruszają uzasadniony interes Dostawcy.

2. Dostawca może usunąć twoje konto w przypadku braku twojej aktywności przez okres 12 miesięcy.

 

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Dostawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z portalu i usług świadczonych przez dostawcę portalu drogą elektroniczną w sposób sprzeczny z przepisami obowiązującego prawa lub postanowieniami Regulaminu, jeśli okoliczność taka nastąpiła bez winy dostawcy.
2. Dostawca portalu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty lub uszkodzenia danych z powodu ujawnienia przez użytkownika swoich danych dostępu osobom trzecim.
3. Dostawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostarczaniu danych, problemy z wydajnością, nienależyte działanie lub zaprzestanie działania, jeżeli jest to spowodowane naruszeniem niniejszego Regulaminu przez użytkownika.
4. Dostawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za:

 • utratę danych lub utratę danych spowodowaną czynnikami obiektywnymi, na które dostawca nie ma wpływu;
 • treści, które są udostępniane przez użytkownika portalu za pośrednictwem portalu;
 • szkody wynikające z zaprzestania udostępniania portalu;
 • szkody spowodowane niekompletnym, niedokładnym lub nieprawidłowym wprowadzeniem przez użytkownika danych;
 • szkody spowodowane nieprzestrzeganiem warunków korzystania z portalu.

 

X. PROCEDURA REKLAMACYJNA
1. Wszelkie reklamacje prosimy o przesłanie na następujący adres e-mail: [email protected] Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać następujące treści: imię i nazwisko, powód reklamacji oraz wszelkie okoliczności, które ją potwierdzają.
2. Dostawca portalu odpowie na wskazany adres e-mail w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji.

 

XI. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Dostawca portalu ma prawo do zmiany niniejszych warunków użytkowania.
2. Wszelkie zmiany warunków użytkowania zostaną ogłoszone co najmniej 7 dni wcześniej jako wiadomość na adres e-mail podany podczas rejestracji. W przypadku zmiany Regulaminu, jego najnowsza wersja będzie umieszczana w portalu
3. Jeśli nie akceptujesz zmian warunków użytkowania, przysługuje Ci prawo do wypowiedzenia warunków Regulaminu.
4. Portal zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, grafika, znaki towarowe, logotypy, ikony, zdjęcia, programy, prezentowane w portalu nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia dostawcy.
5. Niniejszy Regulamin został ostatnio zaktualizowany w dniu 1 czerwca 2020 r.