1. Homepage
  2. -
  3. Polityka Prywatności w Rekrutacji

Polityka Prywatności w Rekrutacji

Polityka Prywatności w Rekrutacji

Sollers Consulting Sp. z o.o. – Polityka Prywatności w Rekrutacji

 

Wstęp

W Sollers Consulting jesteśmy mocno zaangażowani w ochronę danych osobowych oraz dokładamy wszelkich starań, aby każdy zainteresowany był informowany w sposób otwarty i przejrzysty. Po przeczytaniu niniejszej Polityki Prywatności poznają Państwo szczegóły dotyczące gromadzenia i wykorzystywania Państwa danych osobowych, jak również, jakie przysługują Państwu prawa.

 

Czym są dane osobowe
Danymi osobowymi jest każda informacja dotycząca zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 

Jakie dane osobowe gromadzimy
Artykuł 22(1) Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. stanowi, że jeśli ubiegają się Państwo o zatrudnienie są Państwo zobowiązani do podania danych osobowych obejmujących:

  • Imię (imiona) i nazwisko
  • Datę urodzenia
  • Dane kontaktowe wskazane przez tę osobę
  • Wykształcenie
  • Kwalifikacje zawodowe
  • Przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

UWAGA! Przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego o pracę, mogą Państwo chcieć podać dodatkowe dane osobowe, które nie są wymagane przez obowiązujące prawo. W takim przypadku, w celu legalnego przetwarzania tych danych, będziemy zobowiązani do uzyskania Państwa zgody.

 

Jeśli Państwo chcą, mogą wysłać nam CV zawierające dodatkowe dane osobowe. Kliknięcie na przycisk "Apply" będzie traktowane jako wyraźna zgoda na przetwarzanie również dodatkowych danych osobowych, w tych samych celach i przez te same podmioty, do których podania są Państwo zobowiązani przez prawo.

Nie są Państwo (!) zobowiązani do przekazywania nam dodatkowych danych osobowych, Państwa zgoda jest dobrowolna. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych, prosimy nie umieszczać ich w przesyłanym CV.

 

Podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych są następujące:
• Państwa wyraźna zgoda
• Nasz uzasadniony interes polegający na przyciąganiu, indentyfikowaniu i pozyskiwaniu talentów
• Nasz uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu i zarządzaniu Państwa zgłoszeniami na stanowiska w Sollers, w tym na przeprowadzaniu weryfikacji i selekcji
• Nasz uzasadniony interes polegający na zatrudnianiu i wdrażaniu kandydatów poprzez składanie ofert kandydatom, którzy pomyślnie przeszli procedurę oraz przeprowadzaniu weryfikacji przed zatrudnieniem
• Nasz uzasadniony interes polegający na zarządzaniu naszymi stronami internetowymi dotyczącymi kariery zawodowej (w tym prowadzeniu analiz statystycznych)
• Przestrzeganie obowiązku prawnego lub regulacyjnego (przy przeprowadzaniu background checks w celu zagwarantowania, że kandydat jest uprawniony do pracy).

 

Cele przetwarzania
Dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym, CV i wszelkich innych dokumentach, którymi zdecydują się Państwo z nami podzielić, zostaną wykorzystane do oceny Państwa profilu kandydata, umiejętności oraz tego, czy są Państwo odpowiedni na stanowisko, o które się ubiegają.

Jeżeli wyrażą Państwo na to odrębną, wyraźną zgodę, wykorzystamy Państwa dane w celu wysłania Państwu biuletynów rekrutacyjnych i ofert pracy odpowiadających Państwa profilowi.

 

Retencja danych
Jeśli zaakceptują Państwo złożoną przez nas ofertę zatrudnienia, wszelkie odpowiednie dane osobowe zebrane podczas Państwa okresu rekrutacji staną się częścią Państwa akt osobowych i będą przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem.

Jeżeli nie staniemy się Państwa pracodawcą, będziemy przechowywać Państwa dane jedynie przez okres, który w dobrej wierze uważamy za wymagany przez prawo do ich zachowania (na przykład w związku z przewidywanym postępowaniem sądowym).

Jeśli zdecydują się Państwo przystąpić do programu rekrutacyjnego lub jednego z naszych wydarzeń związanych z rekrutacją, możemy przechowywać Państwa dane osobowe, aby uwzględnić Państwa w przyszłych możliwościach zatrudnienia, jeśli udzielą nam Państwo na to konkretnej, odrębnej zgody.

Regularnie przeprowadzamy czynności związane z czyszczeniem i aktualizacją danych w celu upewnienia się, że posiadane przez nas informacje są istotne, dokładne i nie przechowujemy Państwa danych bez ważnego powodu.

 

Bezpieczeństwo. Udostępnianie danych osobowych i miejsce ich przetwarzania

Dane osobowe, które zdecydują się Państwo nam udostępnić mogą być przetwarzane przez:

• Zespoły rekrutacyjne spółek należących do Grupy Kapitałowej Sollers Holding (patrz Załącznik 1),

• HR managerów spółek należących do Grupy Kapitałowej Sollers Holding (patrz Załącznik 1),

• Rekruterów będących pracownikami lub samozatrudnionymi spółek należących do Grupy Kapitałowej Sollers Holding (patrz Załącznik 1)

• Zespoły People i Payroll spółek należących do Grupy Kapitałowej Sollers Holding (patrz Załącznik 1),

• Zespoły administratorów systemów IT spółek należących do Grupy Kapitałowej Sollers Holding (patrz Załącznik 1).

 

Dysponujemy systemami procedur i szkoleń mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych. Są one regularnie przeglądane w celu oceny stosowności środków, które posiadamy, aby utrzymać bezpieczeństwo przechowywanych przez nas danych.

Udostępniamy dane osobowe innym osobom tylko wtedy, gdy jest to prawnie dozwolone, wprowadzając mechanizmy bezpieczeństwa i umowy zapewniające zgodność z naszymi standardami i zasadami bezpieczeństwa, poufności i ochrony danych.

 

Państwa dane mogą być również przetwarzane przez:

Podwykonawców (włączając headhunterów oraz agencje rekrutacyjne) spółek należących do Grupy Kapitałowej Sollers Holding (patrz Załącznik 1), z którymi współpracujemy.

Osoby trzecie zgodnie z wymogami prawa. Może się zdarzyć, że będziemy musieli udostępnić dane osobowe np. organom ścigania lub agencjom rządowym w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem.

Coderbyte Enterprise Inc, 434 Washington Street, Carlstadt, NJ 07072, USA - jeśli ubiegają się Państwo o stanowisko związane z IT, będą Państwo zobowiązani przystąpić do testu.

Państwa wyniki będa przetwarzane przez Coderbyte. Partnerów biznesowych, dostawców usług, w tym między innymi dostawców usług centrów danych i dostawców usług w chmurze spółek należących do Grupy Kapitałowej Sollers Holding (patrz Załącznik 1), z którymi współpracujemy, profesjonalnych doradców spółek należących do Grupy Kapitałowej Sollers Holding (zob. Załącznik 1),

Takie osoby trzecie, które zostały przez Państwa wskazane lub upoważnione.

 

Prawa przysługujące osobom fizycznymKiedy ich dane są przetwarzane, osoby fizyczne mają pewne prawa. Administratorzy danych i przetwarzający dane są odpowiedzialni za zagwarantowanie tych praw. Poniżej znajduje się lista praw, które Państwu przysługują wraz z wyjaśnieniem jak z nich korzystać w odniesieniu do nas, administratora danych:

 

Dostęp do danych osobowych
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, przechowywanych przez Administratora. Aby uzyskać więcej informacji na temat typu danych osobowych i sposobu ich przetwarzania, należy wysłać do nas e-mail na adres [email protected]. Odpowiemy na Państwa żądanie tak szybko, jak to będzie możliwe, w ramach obowiązujących prawnie terminów.

 

Wycofanie zgody
Zasadniczo, nie przetwarzamy danych w oparciu o przesłankę zgody. Dzieje się tak, ponieważ w dużej mierze opieramy się na innej podstawie prawnej (np. uzasadniony interes prawny). W przypadkach, gdzie przetwarzanie danych dokonywane jest w oparciu o zgodę, mają Państwo prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, należy wysłać e-mail na adres: [email protected]. W celu rezygnacji z wiadomości marketingowych, należy kliknąć w link rezygnacji z subskrypcji w otrzymanej od Administratora wiadomości e-mail.

 

Zmiany w danych osobowych
W przypadku wykrycia niespójności w danych osobowych, wprowadzimy odpowiednie poprawki. Jeśli chcą Państwo zaktualizować przetwarzane przez Administratora dane osobowe, prosimy o wysłanie do nas wiadomości e-mail na adres: [email protected].
Mogą Państwo zdecydować się nie podawać nam swoich danych osobowych, ale w takim przypadku Państwa zgłoszenie będzie musiało zostać wykluczone z procesu rekrutacji. To samo dotyczy przypadku, gdy zdecydują się Państwo na poprawienie lub usunięcie swoich danych w trakcie procesu rekrutacji.

 

Pozostałe prawa
Wraz z dniem 25 maja 2018 roku, mają Państwo prawo do zażądania usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych kontaktowych, zażądania organiczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia tychże danych. W tym przypadku prosimy wysłać do nas wiadomość e-mail na adres: [email protected].

 

Skargi

Jeśli chcą Państwo złożyć skargę na sposób wykorzystania Państwa danych osobowych prosimy o wysłanie wiadomości e-mail ze szczegółami na adres: [email protected] Po uprzednim zbadaniu skargi, odpowiemy na nią tak szybko, jak to będzie możliwe.

Mają Państwo również prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). W celu uzyskania dalszych informacji na temat swoich praw i sposobu składania reklamacji do UODO, prosimy odwiedzić stronę internetową UODO.

 

Administracja danych: dodatkowe uwagi i informacje kontaktowe
Podczas przetwarzania danych osobowych podmiot, który decyduje o przyczynie i sposobie przetwarzania danych, jest administratorem danych. Administratorem danych w naszym przypadku jest Sollers Consulting Sp. z o.o. (zarejestrowana w Polsce pod numerem 0000191247 i adresem ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa, Polska).

 

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności
Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności rekrutacji zostało ostatnio zaktualizowane w dniu 20 kwietnia 2023 r.

Administrator zobowiązuje się do regularnego rewidowania niniejszej Polityki Prywatności oraz do przetwarzania danych i informowania o Państwa prawach w przejrzysty sposób.